ساختار فایل های ورودی

وقتی لی تکسی یک فایل ورودی را پردازش می کند انتظار دارد که فایل از یک ساختار پیروری کند. بنابراین هر فایل ورودی باید با دستور زیر اغاز شود. این کار مشخص می کند که چه نوع نوشتاری را میخواهید بنویسید.

{…} documentclass \

بعد از آن دستورهای مورد نیاز را باید معرفی کنید و یا بسته هایی را بارگذاری کنید که امکانات جدیدی را به لی تکس اضافه می کنند. برای بارگذاری یک بسته د ستور زیر استفاده میشود:

{…}  usepackage \

وقتی تمام این مقدمات انجام شد، باید متن به همراه دستورهای مفید را وارد کنید. در انتهای فایل ورودی نیز باید دستور زیر را وارد کنید تا به لیتکس بفهمانید همه چیز تمام شده است. بعد از این دستور چیزی توسط لیتکس در نظر گرفته نمی شود.

\end{document:}

سبک نوشتار

وقتی که لیتکس یک فایل ورودی را پردازش می کند اولین اطلاعاتی را که باید بداند سبک نوشتار است. این موضوع با دستور زیر مشخص می شود. در این دستور class سبک نوشتار را معرفی می کند.

{documentclass(options) {class}

جدول ۸-۴ سبک های نوشتاری پایه را در لی تکس نشان میدهد

جدولی ۸-۴ برخی از سبک های نوشتاری پایه در لی تکس

1

گزینه options رفتار سبک نوشتار را کنترل میکند. پارامترها توسط ویرگول از یکدیگر جدا می شوند. معمول ترین این گزینه ها در جدول ۸- ۵ آمده است.

جدول ۸-۵ برخی از گزینه های options در دستور documentclass\

2

به عنوان مثال دستور زیر به لی تکس میگوید نوشتار را به صورت مقاله با اندازه قلم پایه ۱۱ پورينت حروف چینی کند، و سبک دورو را برای چاپ روی صفحه A۴ طراحی کند.

{documentclass[11ptatwosidea4paper]{article \

هنگامی که در حال نوشتن نوشتار خود هستید، ممکن است به مراحلی برسید که لیتکس نتواند مشکلات شما را حل کند. اگر می خواهید تصویر، متن رنگی یا کد یک مطلب را در نوشتار خود وارد کنید، احتیاج به بالا بردن توانایی لیتکس دارید. این کار را با استفاده از بسته ها انجام میدهیم. فرمان زیر یک بسته را فعال می سازد.

{usepackage(options] {package)

در این دستور package نام بسته است که میتوانید از آن استفاده کنید. تعدادی از این بسته ها عبارت اند

از doc، eXScale، lateXSym همچنین options لیستی از کلمه های کلیدی است که امکانات ویژه ای از بسته را فعال میسازد.