سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عباس رحیمی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر– دانشگاه آزاد واحد علی آباد

چکیده:
بامطالعه و تحقیق وپژوهش دراثارمکتوب حوزه ادبیات نمایشی نمایشنامه ادبیات سینمائی سناریو ـ فیلمنامه ادبیات تلویزیونی تصویرنامه و ادبیات رادیویی نمایشنامه های رادیویی و پایان نامه ها و کتب و جزوات مدرسان به تجزیه و تحلیل دیالوگ کاربرد وانواع آن ازنظر ساختارفنی پرداخته تابواسطه این تجزیه وتحلیل بکارگیری هدفمند و مفید و تخصصی دیالوگ را درادبیات حوزه نمایش وسینما و تلویزیون ورادیویی بهمراه آورد