سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرنوش اقایی دانشور – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در اثر عوامل فرسایشی خاک حوزه آبریز فرسایش یافته و به صورت رسوب از حوزه خارج می گردد . این رسوبات با وقوع بارندگی ورواناب و سیلاب حاصله به خروجی حوضه انتقال می یابند . این مطالعه به معرفی مدل فیزیکی فرسایشی KINEROS می پردازد . با استفاده از این مدل می توان میزان بده رواناب و رسوبات ناشی از فرسایش هیدرولیکی در خروجی حوضه آبریز را برآورد نمود . علاوه بر این با استفاده از این مدل در هیدرولوژی آب های سطحی می توان دبی و هیدروگراف رواناب سطحی و بار رسوب حاص ل از فرسایش بر روی حوضه های کوچک را پیش بینی کرد . در این مطالعه به بررسی چگونگی ساختار مدل و فرضیات و معادلات حاکم بر این مدل پرداخته می شود