سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه تابنده – استادیار پژوهشکده صنعت، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محمدحسین صنعتی – رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

در این مقاله ساختار سازمانی مدیریت توسعه زیست فناوری کشور با استفاده از اصول مدیریت کیفیت و دیدگاه فرایندی پیشنهاد شده است. در این ساختار سازمانی شور ای راهبردی مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری، هدفها، خطوط کلی و راهبرده ای اجرائی، ترویجی، آموزشی و پژوهشی را تعیین می کند. دبیرخانه این شورا با پنج گروه شامل مدیریت تحقیقات و فناوری، مدیریت توسعه منابع انسانی، مدیریت تولید و بازاریابی، مدیریت اعتبارات و نظارت و مدیریت مقررات و بسترسازی، برنامه های عملیاتی برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت مندرج در سند ملی زیست فناوری را تدوین نموده و بر حسن اجرای آنها در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای خصوصی نظارت دارند و با کمیته های تخصصی در وزارتخانه ها ی مربوطه ارتباطات اطلاعاتی و نظارتی دارند. در ساختار پیشنهادی، کلیه ارتباطات درون و برون سازمانی، شرح وظایف شورای راهبردی و کلیه گروهها در دبیرخانه و پرسنل مورد نیاز نیز تعیین شده است.