سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کسری صدری – عضوهیئت علمی دانشکده حفاظت وبهداشت کار
ساناز فرزانه – مهندسی ایمنی صنعتی
محمد خندان – مهندسی ایمنی صنعتی

چکیده:

با توسعه و گسترش سیستم های حساس و بسیار پیچیده دربررسی وضعیت ایمنی سیستم ها دیگر نمی توان به حوادث اجازه وقوع داد، ل ذا روشهای تجزیه وتحلیل حوادث پتانسیل وقوع خطر را قبل ازعملیات یک سیستم شناسایی می کنند و ایمنی سیستم براساس یک طرح برنامه ریزی شده ، دارای نظم ،سازمان دهی شده و در قالب یک فرآیند " قبل ازواقعه " عمل می کند که این طرح بر پایه روش آنالیز – کنترل قرار دارد .
مدیریت ریسک فرآیند شناسائی ، ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصلاح ریسکهای اتفاقی بالقوه ای است که مشخصاً پیشامد های ممکن آن خسارت یا عدم تغییر در وضع موجود می باشد واساس فرآیند ایمنی سیستم عبارت است از اطمینان از اینکه شغل یا وظیفه در ایمن ترین شکل خود و بدون وجود ریسک غیر قابل قبول از جراحات وصدمات انجام پذیرد،بنابراین مدیریت ریسک شرکت را قادر می سازد که به نحو بهتری ریسکهای متداول در فعالیتهای روزمره را مدیریت نموده و با خیالی آسوده از خسارات تصادفی ، بطور جامعتر و موثرتر فعالیتهای روزمره خود را ادامه دهد . مدیریت ریسک ما را قادر میسازد که به نتایج قابل قبول با حداقل هزینه نایل گردیم .
در این مقاله سعی شده فرایند مدیریت ریسک ، تجزیه وتحلیل ریسک ، مراحل پس از شناسایی ریسک که شامل حذف خطر، کاهش خطر، نتخاب راه حل ، اجرا انجام وپایش ریسک و چک لیست اجرای مدیریت ریسک در ایجاد یک محیط ایمن کار مورد بررسی قرار گیرد .