سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمی – دانشگاه فردوسی مشهد ۹۱۷۷۹۱۴۳۶ ، گروه شیمی
مسعود میرزایی – دانشگاه فردوسی مشهد ۹۱۷۷۹۱۴۳۶ ، گروه شیمی
محمد چهکندی – دانشگاه فردوسی مشهد ۹۱۷۷۹۱۴۳۶ ، گروه شیمی
امیررضا آزادمهر – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در این مقاله، ما سنتز یک ترکیب جدید مونومری ارگانوقلع را گزارش کردهایم این ترکیب ازواکنش تری فنیل قلع IVکلرید با پیریدین ٢-اتانول به دست میآید. ساختار مولکولی این ترکیب توسط انالیز اشعه Xتک بلور به دست آمداتم قلع دراین کمپلکس دارای ارایش دوهرمی مثلثی بوده که گروه های فنیل درموقعیت استوایی و اتمهای اکسیژن و کلر نیزموقعیت های محوری را اشغال کرده اند این کمپلکس درسیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضاییP21/cبا چهارمولکول در سلول واحدمتبلورمی شود پارامترهای سلول واحد عبارتنداز .β= ۹۷٫۲۳۳( و°( ۱۰ c = 21.608(3) Å،b = 10.6965 (10) Å،a = 10.0375 (11) Å پس از تعیین ساختار مولکول، مقدارR تا میزان ۰٫۰۳برای ۱۲۴۴۵بازتاب کاهش یافت