سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینی یزدی – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
علی اکبر خاندار – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی
میر خلیل محمدی طباطبایی – تبریز– دانشگاه تبریز– دانشکده شیمی– گروه شیمی معدنی

چکیده:

کمپلکس دوهسته ای روی П در تراکم تمپلتی از دیآلدهید ۲-۳-(۲- -فرمیل فنوکسی) ۲- هیدروکسی پروپوکسی] بنز آلدهید با ۱و ۲-دی آمینو پروپان تهیه شده و ساختار آن توسط اشعه x تعیین گردید. سیستم کریستالی این مولکول تری کلینیک با گروه فضایی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.