مقاله ساختار نظام قدرت منطقه اي در خاورميانه (با تاکيد بر کشورهاي برتر منطقه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در برنامه ريزي و آمايش فضا (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ساختار نظام قدرت منطقه اي در خاورميانه (با تاکيد بر کشورهاي برتر منطقه)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت ملي قدرت منطقه اي
مقاله خاورميانه
مقاله منطقه استراتژيک منزلت ژئوپليتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشردي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مدني سيدمصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و تبيين ساختار نظام قدرت منطقه اي در مناطق مختلف جغرافيايي کره زمين، کمک موثري به آگاهي و شناخت کشورها و قدرتهاي منطقه اي در بررسي سياستهاي فرامرزي آنها مي کند. رده بندي اين گونه کشورها بر اساس قدرت ملي، شناخت آنها را تسهيل مي کند. با تعيين منزلت ژئوپليتيک يک کشور مي توان موقعيت آن کشور را برپايه وزن ژئوپليتکي آن نسبت به ساير کشورها در سطح منطقه اي يا جهاني مشخص کرد. براي دستيابي به منزلت ژئوپليتيک هر کشور، سنجش قدرت ملي آن کشور امري ضروري بوده و اين مهم مستلزم ارزيابي و محاسبه مولفه ها و عوامل مختلف مادي و غيرمادي قدرت مي باشد. درواقع برايند ثقل نيروها و عوامل مثبت و منفي توليد کننده قدرت ملي يا به عبارت بهتر جمع جبري عوامل توليد قدرت، وزن ژئوپليتيک کشورها را تعيين مي کند. قدرت ملي بر اساس مولفه هاي ساختاري وزن ژئوپليتيک توليد شده و درنهايت منزلت ژئوپليتيکي کشور را شکل مي دهد.
با توجه به قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران (ج.ا.ا.) در جرگه کشورهاي خاورميانه، مطالعه و شناخت کشورهاي اين منطقه در ابعاد مختلف مولفه هاي قدرت و مقايسه آنها با همديگر، جايگاه ايران را در اين منطقه استراتژيک مشخص خواهد کرد. با تعيين قدرتهاي برتر يا فروتر و مشخص شدن منزلت ايران در اين ساختار نظام قدرت، کنشها و تعاملات منطقه اي با شفافيت بيشتري انجام خواهد شد و اين موضوع تصميم سازان و سياستمداران کشور را در راه تحقق اهداف ملي و صيانت از منافع ملي ياري خواهد رساند.