سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور ضیائی – دانشگاه بیرجند، گروه معدن
اتابکیان – مرکز تحقیقاتی IMGRE در مکسو
سافانوف – مرکز تحقیقاتی IMGRE در مکسو
گری گوریان – مرکز تحقیقاتی IGEM در مکسو

چکیده:

در معادن طلای کولا هند یکی از بزرگترین ذخایر طلا در دنیا، زون های کانی سای طلا دار چمپون و اوری ینتال مورد بررسی قرار گرفت و زونهای اصلی کانی سازی شده در معادن کولار، کوارتز طلادار و کوارتز-سولفید-طلا هست. ترکیب و ساختار آنومالیهای ژئوشیمیایی معادن کولار برای به عناصر Co, Ni, As, W, Hg, Cu, Zn, Pb, Ag, Au و کانی سازی آنها مورد بحث قرار می گیرند.
الگوهای کلی و جزیی تکامل سطوح مختلف در سیستمهای ژئوشیمیایی و ساختار و تشکیلات هر ییک از سیستم های بوجود آورنده ماده معدنی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین ژئوشیمیایی – کانی شناسی در معادن طلای کولار از توزیع عناصر ناخالص در کانیها استفاده شد.