سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی سجادی – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر، کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شیما امینی – کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر، کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در اجرای یک زنجیره تامین، اطلاعات نقشی مهم و ضرور ی دارد ز یرا سـبب ا یجـاد پا یـه و ماخذی می گردد که تصمیم گیریهای مدیران زنجیره تامین با توجه به آن صورت می پذ یرد . تکنولوژی
اطلاعات شامل ابزارها یی است که برا ی کسب آگاه ی ها ی لازم از بـ ین اطلاعـات موجـود و همچنـین تجزیه و تحلیل آنها برای گرفتن بهترین تصمیم در زنجیره تامین بکار می رود . بدون اطلاعات یک مد یر نمی داند که مشتر یان چه می خواهند، چه میزان موجـود ی در انبـار است و یا اینکه چه موقع محصولات بیشتر با ید تولید و حمل شوند . در واقـع بـدون وجـود اطلاعـات
یک مد یر فقط می تواند تصمیمات کورکو رانه بگیرد . در نتیجه اطلاعات زنجیره تـامین را بـرا ی مـد یر قابل رویت می کند و با د یدی که اطلاعات به یک مد یر می دهد او می تواند برا ی بهبود زنجیره تـام ین تصمیم گیری نماید . همانطور که مـی دانیم استـراتژ ی هـا ی مـوفق زنجیره تامین ناشی از نگـرش وسـیع نـسبت به کـل زنجیره به جای نگاه کردن به هر مرحله بصورت جداگانه می باشند . با داشتن یـ ک د ید وسـیع نسبت به کل زنجیـره تامیـن یک مد یر قادر می باشـد کـه به تمامـی فاکــتور هـا یی کـه بـر زنجــیره تـامین اثـر می گذارند اهمیت دهد نه به آن فاکتورها یی که فقط بر یک مرحله خاص در زنجیره تـامین تاثیر دارند .
محدوده زنجیره تامین کاملاَ از اطلاعات ساخته شده و پهنای این اطلاعات است که تعیین می کنـد آیـامحدوده مورد توجه جزئی است یا کلی . برای کسب یک نگرش وسیع از زنجیره تامین یک مـد یر نیاز به اطلاعات دقیق و به موقع از همه عملکردها و تشکیلات موجود در طول زنجیره تامین دارد . در این مقاله پس از بررسی نقش تکنولوژ ی اطلاعات در زنجیره تامین و اهم یت آن بـه تحلیل چگونگی اسـتفاده از اطلاعـات در زنـجیره تام یـن و توانمنــدسازی تکنولــوژ ی اطــلاعات در ا یـن زنـجـیـره پرداخته می شود . سپس با تبیین چگونگی استفادة هر محرک زنجیره تـامین از اطلاعـات در سطوح بالا، تکنولوژی های اطلاعاتی متفاوتی که در یک زنجیره عرضه مورد استفاده قرار می گیرنـد و تغییرات آنها در طول زمان تعریف می شوند . و در نها یـت نیز به ارائه راهکارها ی عملی استفــاده از تکـنولــوژی اطــلاعات در زنجیــره تامیـن پرداخته می شود