سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید امجدی –

چکیده:

با دانستن این نکته که کشور ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز دنیاست و از ۴۱ حادثه غیر مترقبه ۳۱ مورد آن در کشور ما اتفاق میافتد و اینکه هر ۵ تا ۱۰ سال زلزله ای به بزرگی ۷ ریشتر را تجربه میکنیم اهمیت پ رداختن به مدیریت بحران بیش از پیش آشکار میشود .
متن : با توجه به اینکه مراکز درمانی به عنوان اولین اراِِیه دهندگان خدمات به مصدومین در امر درمـان میباشـند و در حفـظ وارتقای سلامت مردم نقش مهمی را بعهده دارند وذکر این نکته کـه یکـی از اهـداف کـاهش اثـرات حـوادث افـ زایش آگـاهی مسئولین در امر برنامه ریزی و ارتقا کیفیت سازماندهی و مدیریت خدمات درمـانی در مواقـع بحرانـی اسـت امیـدوارم در ایـن مبحث گامی موثر در جهت این اهداف برداشته باشم . بحث ونتیجه گیری : مدیریت بحران در بیمارستان به معنی فعال سازی سامانه فرماندهی حادثـه بـا اسـ تفاده از تمـامی منـابع داخل و خارج بیمارستان در راستای نیل به اهداف مدیریت بحران میباشد .