سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید منعم زاده – گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان
احمد شیرزاد – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده:

با اعمال شرایطی ویژه، مدل تصحیح شده ای از رهیافت BFT ساخته ایم که ساختار رشته ای قیود را نیز حفظ می کند . این مطلب به دو نتیجه مهم می انجامد . اول آنکه تعداد قیود اولیه نهایی دستگاه را کاهش داده و این موضوع شانس یافتن لاگرانژی متناظر با هامیلتونی مربوطه را افزایش می دهد، ثانیا تعداد پارامترهای دلخواه زمانی مستقل در تابع مولد تبدیل پیمانه ای کاهش می یابد . در انتها با به کارگیری این روش برای مدل بوزونیده شوینگر کایرال، به یک مدل ناوردای پیمانه ای دست می یابیم و تابع مولد تبدیل پیمانه ای و همچنین لاگرانژی غوطه ور متناظر با آن را به دست می آوریم .