سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود آتشبار – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده برق- گروه مخابرات
محمدحسین کهائی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده برق- گروه مخابرات
بهمن ابوالحسنی – دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده برق- گروه مخابرات

چکیده:

گیرنده های بی سیم، استخراج فاز سیگنال حامل و عدم تطابق،I/Q از بخش های مهم و مورد توجه است. یک روش مناسب استفاده از روش تحلیل اجزاء مستقل ( ۱ (ICAمیباشد که در آن نیازی به تخمین فاز سیستم نیست، هرچند اثر نویز کانال باعث کاهش کارائی روش فوق میگردد. در این مقاله با فرض وجود نویز کانال یک گیرندهQAM بر اساس الگوریتمNoisy ICA طراحی میشود. نشان می دهیمکه استفاده از الگوریتم پیشنهادی در سیگنال به نویز های پایین باعث افزایش نسبت حذف سیگنال به اختلال (SIRR) در گیرنده میگردد.