سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم اکبری نیا –

چکیده:

کلیه گیاهان موجود در راشستانهای شمال کشور را با روش نمونه برداری رولوه براون بلانکه ۱۹۶۴ با اخذ ۴۶ نمونه تعیین و شکل زیستی و میزان درصد هرشکل زیستی طیف بیولوژیکی رانکایر ۱۹۳۴ مشخص گردید. تعداد گیاها ن موجود در راشستانها مجموعا ۱۰۶ گونه بوده است که باتوجه به تعیین طیف بیولوژیک هریک بیش از ۶۰% گونه ها از شکل زیستی همی کرییتوفیت نیمه مخفی ها بودند و ۱۵% از شکل زیستی فانروفیت همچنین ۱۲% از شکل زیستی کرییتوفیت یا ژئوفیت ۴% از شکل زیستی نائوفانروفیت و ۲% از شکل زیستی بالا رونده ها و ۴% نیز از تروفیتها و اپی فیتها بودند با استفاده از زیرتقسیمات اشکال زیستی سوزوکی و اراکانه ۱۹۶۸ از ۱۰۶ گونه موجود ۱۶ گونه از درختان چوب پهن برگ خزان کننده فانروفیت DML دو گونه چوبی درختچه ای همیشه سبز ENL یک گونه بالا رونده همیشه سبز EL دو گونه ا زدرختچه های پهن برگ خزان کننده DNL 44 گونه نیز از همی کرییتوفیتهای با ساقه بی برگ در بخش زیرین HSC و ۹ گونه از همی کرییتوفیتهای تک ساقه HC و ۵ گونه از سرخسها که از همی کرییتوفیتها HR و ۳ گونه از سرخسهای ژئوفیت ریزوم دار GR و بقیه از سایر اشکال زیستی بودند.