سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره سعادت فر –
احسان سالاری –

چکیده:

مخاط انفاند یبولوم دارا ی چین ها ی اولیه و ثاتویه و اپی تلیوم شبه مطبق مژه دار است که در ته چین ها ساده و فاقد مژه است . لامیناپروپریا و ز یرمخاط دارا ی بافت لنفاوی منتشر و در بخش ها ی خلفی دارا ی غدد لوله ا ی شکل است . لایه عضلانی در قسمت های قدامی نازک و در نواحی خلفی ضخیم تر است . ماگنوم دارا ی چین ها ی اولیه با اپی تلیوم استوانه ای شبه مطبق مژه دار و ترشح موکوس اسیدی می باشد . لامینا پروپریا باغدد لوله ای فراوان در مراحل مختلف ترشحی است . لایه عضلانی نه چندان ضخیم و لا یه سروز نیز از بیرون آ ن را احاطه می نما ید . ایستموس، ناحیه ای از اویداکت است که دارا ی ساختاری مشابه ماگنوم، با شبکه عروقی در بین لا یه ها ی عضلانی است . رحم دارا ی چین های
اولیه برگی شکل و باریک و چین ها ی ثانویه می باشد . اپی تلیوم این ناحیه نیز، استوانه ا ی شبه مطبق مژه دار و بدون تر شحات موکوسی است . لامینا پروپریا، دارای غدد با وسعت متفاوت و لایه عضلانی به صورت حلقوی و طولی قرار دارد. واژن با د یواره ضخیم عضلانی، چین ها ی اولیه و ثانویه و اپی تلیومی مشابه با ترشحات موکوسی است . این ناحیه، فاقد غدد و حاوی عضلات ضخیمی می باشد .