سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهره سعادت فر –
علیپور –

چکیده:

دیواره انفاند یبولوم، دارای چین های اولیه و ثانویه با اپی تلیوم استوانه ای ساده و شبه مطبق مژه دارو در ته چین ها، استوانه ای ساده و فاقد مژه است . لامینا پروپر یا، حاوی بافت لنفاوی منتشر فراوان و لا یه ها ی عضلانی که در ناحیه قیفی نازک و پراکنده و در ناحیه لوله ای ضخیم ترمی باشد . ماگنوم، دارای چین خوردگی ها ی اولیه با اپی تلیوم استوانه ای ساده و مژه دار است . لامینا پروپریا حاوی غدد در مراحل مختلف ترشحی، عروق گسترده و لا یه عضلانی ضخیم همراه باعروق فراوان می باشد . مخاط ایستموس، دارا ی چین ها ی اولیه نوک تیزو چین های ثانویه با اپی تلیوم استوانه ای ساده ی مژه دارو لامینا پروپریا نیزدارای غدد لوله ا ی شکل است . درزیر غدد و همچنین در لا یه ی عضلانیضخیم این ناحیه نیز عروق فراوان وجود دارد . مخاط رحم با چین خوردگی ها ی طویل اولیه و ثانویه، اپی تلیوم شبه مطبق مژه دار و سلول ها ی گابلت با موکوس خنثی و اسیدی است . غدد لوله ا ی در لام ینا پروپر یای این ناحیه وجوددارد . مخاط واژن دارا ی چین ها ی متعدد اولیه و ثانویه، اپی تلیوم استوانه ا ی شبه مطبق مژه دارو ترشحات موکوسی خنثی و اسیدی می باشد و فاقد غدد است .