سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه شاه حسینی – دانشگاه سمنان دانشکده عمران
مجید قلهکی – دانشگاه سمنان دانشکده عمران

چکیده:

معماران در پی یافتن راهکارهای جدید جهت تامین زندگی مطلوب برای انسان هستند . زندگی ،کار ،تفریح ،استراحت و غیره فعالیت هایی هستند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و ازآنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت وظیفه پس حساس دراین خصوص برعهده معماران می باشددرراستای کاربرد مفاهیم پایدار و توسعه درمعماری مبحث «معمار ی پایدار » یا «معماری سبز » کوششی است برای حفظ محیط زیست و آسایش برای انسانها معماری سبز یا پایدار بیان کننده نوعی نگرش به معماری است که متکی برکیفیت گرایی توجه به آینده و توجه به محیط می باشد . معماری پایدار دارای مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان ،طبیعت و معماری است .