سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا آفریده ثانی – مربی پژوهشی – پژوهشکده مهندسی جهاد
سعید شاخصی – پژوهشیار ‐ پژوهشکده مهندسی جهاد
مرتضی رسولی – کارشناس– شرکتمهندسی موادکاران جاهد نو آور

چکیده:

هدفاز این تحقیق بررسی وساختقطعاتدیرگداز سرامیکی بر پایه سیلیسگداخته به روشقالبگیری تزریقی ١می باشد .. تحقیق حاضر با تاکید برساختماهیچه های سرامیکی انجام شده است.. بدین منظوردرابتدا یکسیستم بایندری مناسبباخواصوویژگی های مطلوببرمبنای تکنولوژی قالبگیری تزریقی تحتفشار کم ٢ طراحی وساخته شده در ادامه با استفاده از تکنیک TGA رژیم حرارتی مناسبفرآیند بایندرزدایی تعیین شد.. درادامه خواصفیزیکی نمونه های زینتر شده از جمله دانسیته وتخلخل ,,کریستالیزاسیون ,,استحکام خمشی اندازه گیری شد ونتایج به دستآمده با یکدیگر مقایسه گردید .. درپایان با عنایتبه خواصاندازه گیریشده دما وزمان مناسبجهتزینترینگماهیچه سرامیکیتعیین شد