مقاله ساخت آزمون باور ديني و هنجاريابي آن براي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: ساخت آزمون باور ديني و هنجاريابي آن براي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاريابي
مقاله آزمون باور ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدري جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي برنامه ريزي در جامعه اسلامي در زمينه باور ديني و چگونگي ايجاد و تقويت آن در جوانان که قشر عظيمي از نيروهاي جامعه را تشکيل مي دهند، ضرورت شناخت ميزان باور ديني و نيز اندازه گيري آن، نياز به ابزاري مناسب براي نيل به اين هدف بود لذا آزمون باور ديني در اين راستا ساخته و هنجاريابي شد. در اين پژوهش از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي استفاده شد و گروه نمونه شامل ۶۵۶ نفر بود که تعداد ۳۴۸ نفر پسر و ۳۰۸ نفر دختر بودند. روش پژوهش توصيفي بود و ابزار اندازه گيري آزمون محقق ساخته که ۴۷ سوال داشت. با توجه به تقسيم بندي پرسش نامه به حيطه هاي موضوعي هفت گانه (توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت، احکام و اخلاق) براي انتخاب سوالات مناسب از همبستگي هر سوال با کل پرسش نامه و نيز تحليل عاملي استفاده شد و در نتيجه سوالات ضعيف حذف و تعداد چهل سوال انتخاب گرديد.  طرح پژوهشي يک طرح روانسنجي بود که در آن يک آزمون ساخته و هنجاريابي گرديد. اعتبار اين آزمون با استفاده از آلفاي کرنباخ (۹۰/ (a=۰بدست آمد و با توجه به نظر متخصصين (روايي محتوايي) و همبستگي آزمون با سنجش تکميلي (روايي ملاکي) و نيز تفاوت معني دار در مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مذهبي و افراد عادي از نظر مذهبي بودن (روايي سازه) آزمون از روايي بالايي برخوردار بوده با توجه به يافته هاي پژوهش بين ميانگين هاي باور ديني دختران و پسران تفاوت معني دار بود (دختران در مقايسه با پسران از باور ديني بالاتري برخوردار بودند) اما از لحاظ رشته تحصيلي تفاوت بين ميانگين هاي دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف معني دار نبود.‌