سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بتول ثقفی – گروه بیوتکنولوژی پزشکی – دانشکده علوم پزشکی – دانشگاه تربیت مدرس –
محمد جواد رسایی –
فاطمه رهبری زاده –
مهدی فروزنده –

چکیده:

دراین تحقیق تکنیک ایجاد موتاسیون و نمایش فاژ برای بهبود افینیتی یک آنتی بادی تک دومنی (RRB7) که پروتئین MUC1 را هدف قرار می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. آنتی بادی تک دومنی نوترکیب دومن VH از آنتی بادیهای زنجیره سنگین موجود در شتر و لاما می باشد MUC1 یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی بالاست که در بسیاری از بدخیمی ها بیان بالا دارد یک کتابخانه فاژی که ۱۰۰۰۰۰۰ × ۳٫۴ عضو مستقل دارد با استفاده از روش PCR مستعد به خطا ساخته شد. فاژهای با تمایل بالا به آنتی ژن با استفاده از غلظت کاهشی آنتی ژن متصل به بیدهای پوشیده بااسترپتواویدین انتخاب شد و به وسیله PCR و ELISA (برای تعیین فنوتیپ و ژنوتیپ) ارزیابی گردید. سپس فاژها به میزان HB 2151 منتقل شدند و محصول نوترکیب از مایع رویی جمع آوری شد. تمایل آنتی MUC1 از کلون RRB7 و کلون موتانت با ایتفاده از ELISA مقایسه شد. با استفاده از چندین بار انتخاب به واسطه تمایل جهش- یافته های با تمایل بیشتر و حاوی ژن VHHانتخاب شدند. تمایل آنتی بادی VHH از دو کلون جهش یافته و غیر جهش یافته نشان می دهد که PCR مستعد به خطا می تواند به عنوان یک فرایند ساده و سریع به منظور بهبود تمایل آنتی بادیهای تک دومنی باشد.