سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر براتی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در این تحقیق بس لایههای فلزی Ni-Cu/Cu با ضخامت زوج لایه متفاوت بر روی زیرلایههای Cu بس بلوری با بافت قوی (۱۰۰) از طریق الکتروانباشت تهیه گردید . از طیف XRD نمونهها پیکهای اقماری و بس لایهای مشاهده گردیدند که پیکهای اقماری، ابرشبکه بودن فیلم را تأیید میکند و از طرفی بالا بودن شدت پیک ML (200) نسبت به ML (111) نشان میدهد که بس لایهها نیز دارای یک بافت قوی (۱۰۰) و ساختارشبکهای fcc همانند زیرلایه هستند که خود بیانگر رشد روآراستی است . XRD نمونهها بعد از بازپخت نشان داد که با افزایش دما و زمان پخت، پیکهای مربوط به بس لایهها و پیکهای اقماری کاهش مییابند و ساختار نمونهها به سمت ساختار آلیاژی متمایل میگردد . از آنالیز SEM نمونهها قبل از بازپخت مشخص شد که سطح نمونهها از یکنواختی کاملی برخوردار نیست