سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبداله افشار – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، ساخت آندهای منیزیمی به روش ریخته گری و کیفیت آنها در حفاظت کاتدی فولادمورد بررسی قرار گرفته است. ریخته گری و تهیه آند با ترکیب شیمیائی مناسب، بررسی راندمان و کیفیت آند درحفاظت کاتدی فولاددر خاک مطابق با روش استاندارد و همچنین در محلول ۳%NaCl و در دانسیته جریانهای مختلف انجام شده است. در ذوب منیزیم از کوره های مقاومتی و از ترکیب کلرور و فلوئور فلزات قلیایی خاکی و اکسید منیزیم بعنوان فلاکس استفاده گردیده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهند که آند ریخته گری شده با ترکیب شیمیایی Mg-5.1%Al-2.7%Zn-0.24%Mn علاوه بر عدم پلاریزاسیون آندی و دارا بودن نیروی محرکه خوب، راندمان مناسبی داشته (۳۹ درصد) و خوردگی آن به صورت یکنواخت صورت می گیرد. راندمان آند در محلول ۳% NaCl بشدت کاهش یافته و تابع دانسیته جریان آند می باشد.
منحنی های پلاریزاسیون آندی و نتایج بدست آمده در محلول های ۰/۰۱ و ۳ درصد کلرور سدیم و سولفات کلسیم اشباعنشان می دهند که منیزیم خالص تجاری پتانسیل فعالتری نسبت به آند ریخته گری شده دارد وخوردگی آن درتمام محلول بیشتر از آند است. در محلول های حاوی آنیونهای SO4 – , Cl- میزان پلاریزاسیون آندی منیزیم بسیار ناچیز است.