سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد ، دانشکده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این پژوهش ، ساخت بازدارنده های پایه فسفوناتی مناسب و ارزیابی عملکرد آنها در آبهای مختلف است. بدین منظور از ترکیب فسفوناتهای مختلف با فسفات ، پلی فسفات ، روی و مولیبداتبازدارنده های مناسبی برای محافظت فولاد در آب برجهای خنک کننده ساخته شد و عملکرد این بازدارنده ها در آبهای سه نوع برج خنک کننده مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشهای DC پلاریزاسیون ، میکروسکوپی الکترونی و آنالیز EDAX جهت بررسی عملکرد بازدارنده ها مورد استفاده قرار گرفتند .نتایج آزمایشها نشان داد که مکانیزم بازدارندگی یک مکانیزم بازدارندگی مختلط به صورت تشکیل کمپلکس هایFe2+_Phosphonate فسفات آهن و مولیبدات آهن در مناطق آندی و تشکیل رسوبات فسفات کلسیم و هیدروکسید روی در مناطق کاتدی است. راندمان بازدارندگی وابسته به نوع فسفونات بکار رفته ، غلظت روی و ترکیب شیمیایی آب است و وابستگی کمی به نوع پلیمر مصرفی بکار رفته برای کنترل رسوب دارد . بازدارنده های ساخته شده در محدوده pH 7/5 تا ۸/۵ پایدار می باشند و راندمان بازدارندگی بازدارنده های ترکیبی ایجاد شده در آبهای مختلف ، قابل رقابت با بازدارنده های تجاری است .