سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاء

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر حسینی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
هاجر رجایی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
فاطمه قهارپور – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
مجید عباسی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

دراین تحقیق کامپوزیت زمینه آلومینیوم تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش پرس کاری و تفت جوشی در محیط خلأ ساخته شد. در ابتدا اثر زمان و دمای تفت جوشی در محیط خلأ بر روی چگالی، درصد تخلخل و سختی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس تغییرات خو اص فیزیکی کامپوزیت مانند چگالی و سختی نمونه ها با تغییر درصد وزنی نانولوله ها مورد آزمایش واقع شد . نتایج نشان داد چگالی و سختی کامپوزیت ب ا افزایش دما و زمان تفت جوشی در خلأ و همچنین با افزایش درصد وزنی نانولوله ها، افزایش و درصد تخلخل کامپوزیت، کاهش می یابد