سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد نورمحمدی – گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران
مجید زارعی – گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران
عبدالعلی رمضانی – گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران
محمد الماسی – گروه فیزیک دانشگاه کاشان،کاشان،ایران

چکیده:

بر اساس روش آندایز سخت بلورهای نوری دو بعدی روی بستر آلوم ینا ساخت ه شد . با استفاده ازآندایز سخت فاصـله شـبکه ای ۳۵۰-۲۸۰ نانو متر قابل دسترسی است . به عبارت دیگر در یک آنـدایز سـخت یـک مرحلـه ای بـا اسـید اکـسالیک .۳ و .۴ مـولار در ولتاژهای ۱۵۰ -۱۳۰ ولت به فاصله شبکه ای ۳۵۰-۲۸۰ نانو متر می توان دسترسی داشت . با استفاده از نور مریی خواص نـوری مربـوط بـه پراش نوری این بلورها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و کیفیت بلور نوری ساخته شده مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه نتـایج بـا تـصاویر میکروسکوپ الکترونی و طرحهای فوریه سریع تهیه شده از آنها توافق خیلی خوبی نشان می دهد .