سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرجان تاجیک –
رسول ملک فر –

چکیده:

ترکیب YBa2Cu3O7-xبه روش استاندارد واکنش حالت جامد ساخته شده است. اندازه گیری وابستگی دمایی مقاومت الکتریکی به منظور تعیین دمای گذار ( Tc) بر روی نمونه انجام گرفته است. همچنین به منظور تعیین ساختار و تعیین میزان خلوص ترکیب ساخته شده از آنالیز XRD بهره گرفته شده است. به منظور بررسی مدهای فونونی طیف سنجی رامان در دمای اتاق انجام گرفته است. در نهایت به منظور مطالعه اثر فانو (بیتقارنی در شکل خطی مد فونونی) طیف رامان مد ۵۰۳Cm-1 مربوط به ارتعاش اکسیژن (۴) O-در راستای محور c در دماهای مختلف گرفته شده است.