سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحسن محمودی سپهر – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک مارقوسیان – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
جعفر جوادپور – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین کاظمیان – آزمایشگاه های تحقیقاتی جابربن حیان، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

تثبیت پسمان های با رادیواکتیو یته سطح بالا در میزبان های شیشه و سرامیک برای سالیان زیادی تحت تحقیق و بررسی بوده است . تاکنون، اغلب اطلاعات در دسترس مربوط به توسعه مواد برای ذخیره سازی درازمدت و یا دفن پسمان های رادیواکتیو سطح بالا می باشد . با توجه به افزایش نیاز به تثبیت زیادی از پسمان های سطح بالا ناشی از منابع مختلف، انگیزه قوی جهت تجدید نظر کردن و دوباره بررسی کردن انواع جایگزین پسمانه جه ت پیدا کردن مواد جدید ایجاد شده است که مخصوصا در این میان تحقیقات به سمت ترکیبات شیمیایی جدید، مواد شیشهسرامیک و سرام یک های تیتاناتی و مواد خانواده آن روی آورده است .
در مقاله حاضر امکان تولید شیشه – سرامیک هایی در سیستم CaO-ZrO2-TiO2 با فاز اصلی زیرکون ولیت ) ) CaZrTi2O7 با هدف تثبیت پسمان های رادیواکتیو سطح بالا به همراه بررسی رفتار تبلور و ر یزساختار این شیشه – سرامیک ها مورد بررسی قرار گرفته است . به همین منظور ابتدا شیش ه مبنایی در سیستم SiO2-PbO-B2O3-K2O ، تهیه گردید که به این شیشه
مخلوط پودری با ترکیب استوکیومتری زیرکونولیت ) ) TiO2 12/47%- ZrO2 34/36%- CaO 5/16% اضافه شد و مجددا عمل ذوب صورت گرفت . بعد از بدست آوردن شیشه مورد نظر، بوسیله آنالیز حرارتی ) ) DTA ، آنالیز فازی ) ) XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM رفتار تبلور و ریز ساختار آن مورد مطالعه قرار گرفت . XRD نتایج آنالیز فازی حضور فاز زیرکونولیت با ساختار مونوکلینیک را به عنوان فاز اصلی نشان می دهد . همچنین نتایج میزان تبلور حدود ۳۲-۳۴ درصد را نشان م ی دهد . مطابق آنالیز DTA تبلور حجمی بر تبلور سطحی غلبه دارد . بررسی ریز ساختاری حضور فاز زیرکونولیت به صورت دندریتهای صفحه ای شکل نشان را می دهد .