مقاله ساخت داربست طبيعي از عصب سياتيک و ارزيابي توانايي زيستي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان موش صحرايي کاشته شده بر روي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ساخت داربست طبيعي از عصب سياتيک و ارزيابي توانايي زيستي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان موش صحرايي کاشته شده بر روي آن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريکس فاقد سلول
مقاله داربست
مقاله سلول بنيادي مزانشيم
مقاله عصب سياتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهديه نجف آبادي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادي فخرالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اخيرا استفاده از بافت بدون سلول به عنوان داربست طبيعي در مهندسي بافت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف تهيه داربست طبيعي از عصب سياتيک بدون سلول و ارزيابي توانايي زيستي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان موش صحرايي کاشته شده برروي آن بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي سلول هاي عصب سياتيک با استفاده از تريتون X-100، سديم دودسيل سولفات و سديم دزوکسي کولات حذف و داربست طبيعي تهيه شد. سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان در محيط کشت (Dulbecco Modified Eagle Medium) DMEM حاوي (Fetal Bovine Serum) FBS %15با روش سانتريفيوژ بر روي داربست کاشته شد. توانايي زيستي سلول ها در ۱، ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز پس از کاشت با آزمون (۳-(۴,۵-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium-bromide) MTT ارزيابي گرديد. مورفولوژي داربست و سلول هاي مزانشيم کاشته شده بر روي آن توسط رنگ آميزي هاي هماتوکسيلين ائوزين و آکريدين اورنج بررسي شد. دادهها با روش آناليز واريانس يک طرفه و تست Tukey در سطح P<0.05 بررسي شد.
نتايج: مطالعات بافت شناسي حذف کامل سلول ها از عصب سياتيک تيمار شده با دترجنت هاي فوق را نشان داد. تعداد سلول هاي زنده بر روي داربست ۲۰ روز بعد از کاشت نسبت به روزهاي ۱ و ۵ افزايش معنيداري (P<0.05) را نشان داد اما افزايش معني داري بين تعداد سلول ها بر روي داربست طي روزهاي ۱۰، ۱۵ و ۲۰ مشاهده نشد (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که داربست طبيعي تهيه شده از عصب سياتيک فاقد سلول داراي شرايط لازم براي کاشت، رشد و تکثير سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان مي باشد.