مقاله ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما گلوبين و مناطق تنظيمي خوشه ژني بتا جهت بررسي موتاسيونهاي موثر در فنوتيپ HPFH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: ساخت سازه ژني حاوي ژن گاما گلوبين و مناطق تنظيمي خوشه ژني بتا جهت بررسي موتاسيونهاي موثر در فنوتيپ HPFH
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمي
مقاله گاماگلوبين
مقاله هموگلوبين جنيني
مقاله LCR ،HPFH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي خوف تربتي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خان احمد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پور مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيماران بتاتالاسمي موتاسيون يا حذف هايي در ژن بتاگلوبين رخ داده که سبب کاهش يا توقف سنتز HbA مي شود. هموگلوبين بالغين (HbA) داراي دو زنجيره آلفا گلوبين و دو زنجيره بتا گلوبين (a2β۲) مي باشد. در حالي که هموگلوبين جنيني  (HbF)داراي دو زنجيره آلفا گلوبين و دو زنجيره گاماگلوبين (a2g2) است. تغيير HbF به HbA در هفته هاي اول زندگي اتفاق مي افتد. يکي از حالت هاي خوش خيم بيماري بتا تالاسمي، باقي ماندن ارثي هموگلوبين جنيني (HPFH) مي باشد. در اين بيماران ميزان HbF همچنان بالا باقي مي ماند که مي تواند اثر HbA معيوب را در حمل اکسيژن بپوشاند. ژن گاما گلوبين درون خوشه ژني بتا قرار دارد و تحت کنترل ناحيه تنظيمي LCR در بالا دست خوشه ژني بتاگلوبين مي باشد.  LCR شامل ۵ منطقه به شدت حساس به آنزيم DNaseI به نام مناطق HS1-5 است.
در اين تحقيق به منظور شناسايي و ايجاد موتاسيونهاي رايج در بروز فنوتيپ HPFH يک سازه ژني به عنوان کنترل مثبت طراحي و ساخته شد که حاويHS2 3’ ، HS3، HS4 به اندازه ۴ kb همراه با بخش هاي بينابيني به نام mini LCR  در کنار ژن  A Gammaبه اندازه kb  2قرار گرفت. وكتور pTZ57T/A براي كلونينگ اوليه محصولات  PCRوpBGGT  نيز به عنوان وكتور ثانويه براي ساب كلونينگ استفاده شدند.