سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه فتحی – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
سیدناصر طباطبایی جعفری –
مرضیه اسدنیای جهرمی –
علیرضا خورسندی –

چکیده:

در این پژوهش به معرفی دستگاه ساخته شده برای پایدار سازی دمای یک لیزردیودی میپردازیم. دمای لیزر دیودی توسط دستگاه کنترل دمای ساخته شده با دقت میلی کلوین پایدار شده است. تغییرات طول موج حاصل از افت و خیز دمایی لیزر از مرتبه ی ۰/۰۰۱nm ±اندازه گیری شده است. همچنین، برای بهبود بخشیدن کوکپذیری لیزر، شکل ویژهای از کاواک خارجی بهنام کاواک خارجی – V کل را طراحی و برپا کردهایم بهطوری که کوکپذیری لیزر دیودی در اطراف طول موج مرکزی آن تا چند نانومتر افزایش یافته است.