مقاله ساخت سلولهاي E. coli نوتركيب خودتخريب گر توليد کننده پلاستيک زيستي با روش همسانه سازي همزمان ژنهاي phb و ژن ليز كننده E که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۹۸ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: ساخت سلولهاي E. coli نوتركيب خودتخريب گر توليد کننده پلاستيک زيستي با روش همسانه سازي همزمان ژنهاي phb و ژن ليز كننده E
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي هيدروکسي بوتيرات
مقاله پلاستيک زيستي
مقاله Ralstonia eutropha
مقاله ليز باکتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدمحمدي سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: واشقاني فراهاني ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد روزافزون پليمرهاي مقاوم به تخريب زيستي مشکلات زيست محيطي فراواني ايجاد مي کند. بهترين راه حل براي اين معضل، توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير مي باشد. يکي از مهمترين انواع اين پليمرها پلي β هيدروکسي بوتيرات (PHB) است. باكتري Ralstonia eutropha به خاطر توانايي توليد مقادير بالايي از PHB بسيار مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين باكتري PHB از استيل كوآ و طي سه مرحله توسط آنزيمهايb, NADPH-dependent acetyl-coA reductase ketothiolasو PHA synthase ساخته مي شود. ژنهاي كد كننده اين سه آنزيم به صورت اپرون در باكتري قرار گرفته اند. در تحقيق حاضر اين اپرون از باکتري R. eutropha به همراه ژن E-lysis از باکتريوفاژ phix174 در باکتري E. coli ترانسفورم شد. ژن E تحت کنترل پروموتر T7 در پلاسميد pET28a و اپرون phb تحت کنترل پروموتر طبيعي خود در پلاسميد pTZ57R/T کلون شد و در نهايت هر دو پلاسميد در يک سلول E.coli ترانسفورم گرديد. پس از رسيدن باکتري به فاز لگاريتمي رشد و بيان اپرون phb، القا توسط IPTG صورت گرفت تا ژن E نيز بيان شود. هدف از انجام اين تحقيق توليد سلولهاي ليز شونده خودکار E. coli است که توليد کننده پلاستيک زيستي مي باشند.