سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود کریمی پور – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنو
ناصر شاه طهماسبی – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنو
امیر محمد ملوندی – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنو
احمد آسوده – گروه شیمی، دانشکده علوم پایه،دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

در این پروژه لایههای اکسید قلع دارای فاز کاستریت با ناخاصی فلوئور FTO با جهتگیری ترجیهی صفحات( ۲۰۰ ) به عنوان بستر هادی لایه نازک اکسید تیتانیوم ( تیتانیا) با فاز آناتاس با جهتگیری ترجیهی صفحات( ۱۰۱ ) با ضخامتی درحدود nm 100-150 به عنوان لایه سدی (blocking layer) با استفاده از روش اسپری پایرولیز تهیه شدند و لایهگذاری متخلخل نانوذرات اکسید تیتانیوم به روش دکتر بلیدینگ انجام گردید.سپس با استفاده از رنگ های گیاهی کلروفیل و متیلن آبی به عنوان حساس کننده و محلولهای یدید و یدید لیتیم به عنوان الکترولیت سلول های خورشیدی نسل سوم تهیه گردیدند که بر اساس خصوصیات لایه های نازک اکسید قلع به ۳ دسته ۰% ، ۳% ، ۱۵% وزنی ناخالصی فلوئور تقسیم گردیدند که به ترتیب Voc آنها (فرمول در متن اصلی مقاله) بازده انرژی η نمونه ها در میزان انرژی نور گسیل شده ۲ ۷٫۳mW/cm به ترتیب ۰٫۱۰% ، ۰٫۱۴% ، ۰٫۱۱% محاسبه گردید. نتایج این پروژه بیان کننده روشی ساده و قابل انجام با حداقل امکانات برای ساخت سلول های خورشیدی است