سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود کریمی پور – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنو
ناصر شاه طهماسبی – مرکز نانوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد-آزمایشگاه تحقیقاتی نانوتکنو
امیر محمد ملوندی – گروه فیزیک ، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در این پروژه اکسیدهای اکسید قلع دارای فاز کاستریت با ناخاصی فلوئور ( FTO) با جهتگیری ترجیهی صفحات ( ۲۰۰ ) به عنوان بستر هادی و لایه نازک اکسید تیتانیوم (تیتانیا) با فاز آناتاس با جهتگیری ترجیهی صفحات ( ۱۰۱ ) با ضخامتی درحدود ۱۵۰-۱۰۰ nm، به عنوان لایه سدی ( blocking layer) با استفاده از روش گذاری اسپری پایرولیز، تهیه شدند و لایهمتخلخل نانوذرات اکسید تیتانیوم به روش دکتر بلیدینگ انجام گردید. سپس با استفاده از رنگ های گیاهی کلروفیل ومتیلن آبی به عنوان حساس کننده و محلول های یدید و یدید لیتیم به عنوان الکترولیت، سلول های خورشیدی نسل سوم تهیه گردیدند، که بر اساس خصوصیاتلایه های نازک اکسید قلع به ۳ دسته ۰%، ۳% و ۱۵% وزنی ناخالصی فلوئور تقسیم گردیدند که به ترتیبVoc آنها ۴۱۰mV، ۸۶۶mV و ۲۷۹mV و Isc نیز ۸۰μA، ۸۰μA و ۷۰μA بازده انرژی ( η) نمونه ها در میزان انرژی نور گسیل شده ۲/۷۳mW/cm به ترتیب ۰/۱%، ۰/۱۴%، ۰/۱۱% محاسبه گردید.