سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تکتم مرشدلو – آزمایشگاه ابررسانایی، دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی سلامتی –
پرویز کاملی –
اسماعیل عبدالحسینی –

چکیده:

به منظور دستیابی به یک سیم ابررسانای دمای بالا، با چگالی جریان بحرانی بزرگ، یکی از عوامل کلیدی، تشکیل میزان بهینه ای از فاز ۲۲۲۳ و ۲۲۱۲ در داخل سیم است ، از این رو در این مقاله اثر عوامل مختلف در شکل گیری این فازها بررسی شده است. از بین سیم های ساخته شده، نمونه ای که پودر اولیه آن به روش واکنش حالت جامد و استوکیومتری Bi1/89 Pb0/ 41 Sr2/01 Ca2/23 Cu3/03 O10+ x ساخته شده بود، نسبت به شرایط ساخت و برنامه ی حرارت دهی اعمال شده، پاسخ مناسبتری نشان داد و فاز ۲۲۲۳ بیشتری در آن شکل گرفت. از این رو با استفاده از نتایج حاصل از طیف XRD و مقاومت الکتریکی ، بهینه سازی روش ساخت این نمونه مورد بررسی قرار گرفت.