سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ ادهمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررى
مریم احسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فرزانه سیمیاری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – معاونت پژوهشی – پژوهشکده محیط زیست

چکیده:

واکنش بنزویل ایزوتیوسیانات به ترتیب با ۲-آمینو-۴-پیکولین و۲-امینو-۶-پیکولین منجر به ایجاددومحصول n-2-4پیکولیلN -بنزویل تیواوره ۱ و N-2-6پیکولیلN بنزویل تیواوره ۲ میشود این دوترکیب ابتدا به کمک نقطه ذوب انالیز عنصری و طیف سنجی های مادون قرمز و رزنانس مغناطیسی هسته شناسایی شدند بلورهای مناسبی ازدوترکیب جهت تعیین ساختارمورکولی تهیه و باپراش سنجی تک بلوری پرتوایکس مورد بررسی قرارگرفتند دوترکیب ۱و۲ درسیستم بلوری منوکلینیک و به ترتیب باگروه های فضایی وP21/n(No. و ( ۱۴ P21/c(No.14 a = 12.018(4) Åباچهارمولکول دریخته یک بلورمتبلور میشود پارامترهای یاخته یکه دوبلور درزیرامدها ست (۲): a = 7.201(3) Åb = 5.2813(16) b = 18.487(8)c = 21.723(6) c = 10.441(5)β = ۹۷٫۵۰۲(۴)° β = ۱۰۸٫۹۲۶(۷)°