مقاله ساخت شکني بلاغي نقش صناعات بلاغي در شکست و واسازي متن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ساخت شکني بلاغي نقش صناعات بلاغي در شکست و واسازي متن
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان مجازي
مقاله صناعات بلاغي
مقاله ساخت شکني
مقاله ابهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي رودمعجني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر ادبي تاويل پذير و چندمعناست. اين ويژگي تا حدود زيادي مولود زبان مجازي و صناعات بياني متن است. اين مقاله مي کوشد تا نقش زبان مجازي و صناعات ادبي را در شکستن ساختار عادي زبان، تعليق معناي قطعي، و واسازي متن ادبي بررسي کند. براي اين منظور، صناعات معنوي را بر اساس نقشي که در ابهام آفريني و فاصله گذاري ميان متن ادبي و زبان قراردادي ايفا مي کنند از مجاز مرسل تا پارادوکس رده بندي مي کند. پس از بحث درباره نقش هر يک از آن ها در تکثر معاني و ابهام متن، به اين نتيجه مي رسد که ماندگاري و پويايي متن در تاريخ، مرهون ابهام و تاويل پذيري حاصل از مجازها و صناعات بلاغي آن است. زبان مجازي، ذاتا ساخت شکن است؛ زيرا نخست با تغيير گونه بيان، معناي متفاوتي را پيشنهاد مي کند و در مرحله دوم امکان قطعيت معناي پيشنهادي را رد، و آن معناي قطعي را انکار مي کند. بنا براين، متن ادبي در جريان خوانش هاي مختلف از طريق پنهان سازي و تعليق معنا، پيوسته در کار شکستن ساختار خويش و بازسازي آن است و از رهگذر همين تفاوت و تعليق، قابليت گفت وگو با تاريخ و نسل هاي مختلف را مي يابد.