سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور فربد – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز
آمنه آهنگرپور – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز
ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز

چکیده:

در این تحقیق، امکان ساخت لا یه ی نا زک نانولوله های کربنی بر روی زیرلایه ای از جنس کوارتز به روش انباشت بخار شیمیایی (CVD) بررسی شده است . از واکنش کاتالیزوری مخلوط گازهای استیلن (C2H2) به عنوان منبع کربنی، آرگن (Ar) به عنوان گاز حامل و پنتاکربنیل آهن (۵(Fe(CO) به عنوان منبع کاتالیستی در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد جهت تولید نانولوله های کربنی استفاده شده است . واکنش درون یک راکتور استوانه ای کوارتز که محفظه ی اصلی است، انجام شده و گازها با آهنگ شارش مشخص به درون آن تزریق می شدند. زیرلایه های مورد استفاده از جنس کوارتز انتخاب شدند .زیر لایه ابتدا توسط لایه ی نازکی از نانوذرات آهن به روش CVD پوشش یافتند . در این تحقیق، زمان واکنش به عنوان پارامتر اصلی جهت تولید لایه ی نازک نانولوله های کربنی در نظر گرفته شد . به این منظور، آزمایش در مدت زمان های ۱، ۳، ۴، ۵ و ۷ دقیقه انجام شد . جهت مشاهده ی نمونه ها از میکروسکوپ الکت رونی روبشی (SEM) و جهت بررسی ترکیب آن ها از آنالیز EDX استفاده شد . مشاهدات نشان دادند که حدوداً ۵ دقیقه پس از ورود گازها به محفظه ی واکنش، رشد نانولوله های کربنی آغاز می شود و در نمونه ی مربوط به زمان۷ دقیقه، تمامی سطح لام از لایه ی نازک نانولوله های کربنی پوشش یافت.