سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کمالی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس فنی دانشگاه تهران
احمدعلی آماده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در ریخته گری پره های توربین جهت کاهش دما و سبک سازی آنها با استفاده از ماهیچه های سرامیکی مجراها یی جهت عبور هوا در پره ایجاد می شود . این ماهیچه ها باید خصوصیاتی از قبیل پایداری حرارتی، پایداری ابعادی، عدم واکنش با مذاب و استحکام کافی داشته باشند . در این تحقیق ساخت ماهیچه های سرامیکی با ترکیب کوارتزآلومینازیرکونیا بررسی شده است . پس از مخلوط کردن پودر سرامیکی و بایندر آل ی ( با ترکیب %۸۵ پارافین، EVA %5 ، ۵% اسید استئاریک، %۵ پلی اتیلن سبک ) به نسبت های ۸۶ به ۱۴ درصد وزنی، در درجه حرارت مناسب، نمونه های استاندا رد به روش قالبگیری تزریقی تهیه شدند . نمونه های تهیه شده پس از عملیا ت بایندر زدایی در درجه حرارت و زمان های مختلف زینتر شدند . استحکام خمشی، درصد تغییر طول، تخلخل و دانسیته نمونه های زینتر شده در درجه حرارت های ۱۱۰۰ ، ۱۱۵۰ ، ۱۲۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد و زمان زینت رینگ ۴ ساعت اندازه گیری شدند . پس از تع یین دما ی بهینه ز ینترینگ نمونه ها در ا ین دما، نمونه ها در زمان های ۲ ، ۶ و ۸ ساعت ن یز ز ینتر شدند . نتایج آزما یش ها نشان داد که خواص فیزیکی و مکان یکی این ماه یچه ها ارتباط مستق یم با مقدار فاز کر یستوبالیت حاصل از استحاله فاز ی کوارتز دارد . افزایش درجه حرارت زینترینگ ( تا دما ی ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد ) بدلیل کاهش تخلخل و افزا یش دانس یته باعث افزا یش استحکام نمونه ها م ی گردد . تغییرات حجم ی ناش ی از تغ ییر فاز کوارتز به کر یستوبالیت و افزا یش تخلخل در دما ی بالاتر از ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد عامل افت استحکام نمونه ها می باشد . افزایش زمان زینترینگ تاثیری بر استحکام ماهیچه ها ندارد. شرایط بهینه زینترینگ این ماهیچه ها، دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد و زمان ۴ ساعت می باشد