سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا آفریده ثانی – مربی پژ.هشی، پژوهشکده مهندسی جهاد
سعید شاخصی – پژوهشیار پژوهشکده مهندسی جهاد
مرتضی رسولی – کارشناس شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی وساخت قطعات دیرگداز سرامیکی بر پایه سیلیس گداخته به روش قالبگیری تزریقی می باشد. تحقیق حاضر با تاکید برساخت ماهیچه های سرامیکی انجام شده است. بدین منظور درابتدا یک سیستم بایندری مناسب با خواص و ویژگی های مطلوب برمبنای تکنولوژی قالبگیری تزریقی تحت فشار کم طراحی وساخته شده در ادامه با استفاده از تکنیک TGA، رژیم حرارتی مناسب فرآیند بایندرزدایی تعیین شد. درادامه خواص فیزیکی نمونه های زینتر شده از جمله دانسیته وتخلخل, کریستالیزاسیون , استحکام خمشی اندازه گیری شد ونتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. درپایان با عنایت به خواص اندازه گیری شده دما وزمان مناسب جهت زینترینگ ماهیچه سرامیکی تعیین شد.