مقاله ساخت مقياس مشارکت والدين براي کودکان پيش دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۵۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ساخت مقياس مشارکت والدين براي کودکان پيش دبستاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت والدين
مقاله والدگري
مقاله يادگيري در خانه
مقاله رابطه خانه و مدرسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساماني سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات وسيعي که در حيطه مشارکت خانواده انجام گرفته، نقش و تاثير والدين در يادگيري و آموزش فرزندانشان را پررنگ ساخته است. اما در جوامعي که قسمت عمده پژوهش هاي اين حوزه انجام گرفته، مساله مشارکت خانواده به صورت نوعي استاندارد اداري معرفي شده و اکثر رفتارهايي که در ذيل عنوان مشارکت والدين جاي مي گيرند، از جانب مدارس به پدر و مادرها معرفي مي شود. همين تفاوت در سيستم هاي اجتماعي و فرهنگي است که، استفاده از ابزارهاي معروفي؛ همچون پرسش نامه مشارکت خانواده FIQ را در جامعه ايران دچار اشکال و تهيه و ساخت ابزاري بومي جهت سنجش و ارزيابي اين مفهوم را ضروري مي سازد. از اين رو هدف از اين مطالعه، طراحي و اعتباريابي مقياسي جهت سنجش مشارکت والدين ايراني در امور تحصيلي فرزندانشان قرار گرفت. گويه هاي اوليه اين مقياس، از خلال مشاهدات و مصاحبه هايي با برخي از والدين تهيه و تنظيم شد و ماحصل آن را به صورت يک پرسشنامه ۳۷ سوالي در آمده بود ۳۱۹ نفر از والدين کودکان پيش دبستاني (۱۷۴ پسر و ۱۴۵ دختر) تکميل نمودند. نتايج حاصل از تحليل عامل، حاکي از حضور سه عامل در مقياس مشارکت والدين بود که با بررسي گويه هاي مربوط، والدگري، يادگيري در خانه و رابطه خانه و مدرسه، نامگذاري شدند. عوامل استخراج شده با سه نوع از مشارکت هايي که اپستين در چارچوب مفهومي خويش ذکر مي کند، هماهنگي دارند.