سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه معتمدی – گروه فیزیک دانشکده علوم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

طیف سنجی پراکندگی رامان میله های لیزری ساخته از نمونه پودری با ابعاد نانویی اکسیدهای آلومینیوم، یوتریوم ونئودیمیوم به روش هم رسوبی نشان می دهد که نمونه ساخته شده به روش بر همکنش حالت جامد، به دلیل ساختار نانویی ذرات اولیه، امکان تشکیل فاز Nd: YAG و رسیدن به ساختار بلوری را دارد . نتایج حاصل از مطالعات طیف سنجی پراکندگی رامان بر نمونه های
مذکور موید این موضوع است که در برهم کنش حالت جامد ذرات نانویی مواد اولیه برای تشکیل فاز Nd:YAG نیاز به درجه حرات های بمراتب کمتر در مقایسه با ذرات با ابعاد بزرگتر می باشد . طیف های رامان در دماهای پایین تا ۱۰Kبعضی از مدهای غایب در دمای اتاق را مشخص می نماید .