سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه هوائی – آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابررسانا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الز
مریم سعادتی –
وحید دادمهر –

چکیده:

در این مقاله برای تهیه نانوکریستال اکسیدآهن III از روش بهبود یافته س لژل استفاده شده است. جزئیات ساخت نانوذرات اکسیدآهن III با این روش ارائه شده است. ساختار و مورفولوژی نانوذرات حاصله توسط الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آنالیز شده است. اثر دمای کلسیناسیون روی خواص ساختاری نانوذرات اکسیدآهن بررسی شده است. نانوذرات اکسیدآهن ب هدست آمده دارای دو نوع فاز گاما و آلفا با اندازه بلورک به ترتیب ۴±۱۶ و ۴±۴۷ نانومتر هستند.