سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز
صبا موسیوند – گروه فیزیک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
منصور فربد – گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده:

دراین تحقیق، نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 در شرایط دمایی مختلف، بوسیله الکترواکسیداسیون آهن فلزی درحضور یک آمین ساخته شدند. آمین بکار رفته هم به عنوان الکترولیت حامل و هم به عنوان عامل پایدارساز و پوشش دهنده ی سطح ذرات، به منظور ممانعت از به هم پیوستن آن ها و کنترل اندازه ی ذرات ایفای نقش می کند. ذرات بدست آمده به وسیله UV-Visible ,TEM ,XRD و FT-IR مورد مطالعه قرارگرفتند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ها بوسیله XRD ساختار اسپینل Fe3O4 را تائید کرد. تصاویر TEM نشان دادند افزایش دمای رشد باعث کاهش اندازه ی میانگین ذرات می شود. طیف های بدست آمده از UV-Visible نشان دادند با کاهش اندازه ی ذرات کاهش در طول موج ماکزیمم جذب پرتو فرابنفش نیز روی می دهد. طیف های FT-IR حضور مولکول های پایدار ساز را بر سطح ذرات تائید کردند .