سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور فربد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدرضا بتوندی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
مرتضی زرگر شوشتری – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در این تحقیق نانو ذرات نقره با اندازههای متفاوت به روش شیمیایی تهیه شدند . در این روش از VTS بعنوان عامل پایدار ساز استفاده شد . کنترل اندازة نانوذرات کلوئیدی نقره، با تغییر غلظت منبع نقره نسبت به VTS مورد بررسی قرار گرفت . نانوذرات تهیه شده با SEM و همچنین آنالیز EDX مورد بررسی قرار گرفتند . در بخش دوم کار، این نانوذرات با اندازههایی بین ۳۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر و با درصدهای وزنی متفاوت به ابررسانای YBa2Cu3O7-X اضافه و اثر اندازه و غلظت نانو ذرات نقره بر روی چگالی جریان بحرانی (JC) نمونهها بررسی گردید . حضور نانو ذرات نقره در نمونههای ساخته شده توسط SEM ، EDX و XRD مورد بررسی قرار گرفت . JC نمونهها به روش استاندارد چهار میله اندازهگیری شدند . نتایج نشان دادند که با افزایش اندازة ذرات تا ۷۰۰ نانومتر، JC افزایش مییابد و سپس با بزرگ شدن اندازة ذرات، JC کاهش مییابد .