سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز
مزدک هاشم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم
حکمت رضوی زاده – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق، کامپوزیت تنگستن-مس از طریق روش رسوبدهی همگن ترموشیمیایی و کلسیناسیون و احیایِ هیدروژنی متعاقبِ پودر ساخته شد. مکانیزم حاکم بر احیا، انتقال گاز شیمیایی CVTبود که به حفظ اندازه ی نانو دردمای بالای احیا منجر شد. پروسه ی تفجوشی در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد و تحت اتمسفر هیدروژن، چگالی قرص پرس شده را به % ۹۸ چگالی تئوری رساند. بررسی ویژگیهای مورفولوژیک به وسیلهی میکروسکوپهای الکترونی روبشی و عبوری مورد بررسی قرار گرفت. پس از اتمام مراحل ساخت با توجه به کار کرد حیاتی این ماده در موارد سایشی، دستیابی به مدلی ریاضی برای پیشبینی چگونگی توزیع تنش ماده در چنین کاربردهایی در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور آنالیز shear-lag در حیطه ی الاستیسیتهی خطی برای مدل axisymmetric انجام شد و جوابها به صورت فرمولهایی در فرم بسته ارائه شد. تنشهای برشی و محوری در مقاوم ساز و زمینه به صورت توابعی با فرم هایپربولیکی به دست آمد.