مقاله ساخت نانو ذرات ابررساناي YBCO به روش ترکيبي سل – ژل، خود احتراقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: ساخت نانو ذرات ابررساناي YBCO به روش ترکيبي سل – ژل، خود احتراقي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله YBCO
مقاله روش سل ـ ژل
مقاله روش احتراقي
مقاله XRD؛ SEM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فربد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طيب طاهر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي نژاد ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نانو ذرات ابررساناي YBCO با استفاده از روش ترکيبي سل – ژل، احتراقي با اندازه متوسط ۱۰۰ نانو متر ساخته شدند و اثر تغييرpH  سل و تغيير دماي پخت بر تشکيل فاز ابررسانايYBCO  و بر اندازه ذرات اين ابررسانا مورد بررسي قرار گرفت. دو دسته نمونه از سل هاي با  pH،۷  و ۵ تهيه شد. دماي پخت ۸۸۰ درجه سانتيگراد انتخاب و به مدت ۵ ساعت در دماي مذکور حرارت دهي شدند. با استفاده از پراش اشعه (XRD)X و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM)، نمونه ها مشخصه يابي شدند. طيف پراش اشعه  Xو تصاويرSEM  مبني بر اين بود که نمونه با pH=7 داراي خلوص بهتر و اندازه متوسط ذرات ۲۰۰ نانو متر مي باشند و نمونه با pH=5 داراي خلوص کمتر و با اندازه متوسط ذرات حدود ۵۰۰ نانو متر مي باشند. به منظور ساخت ذراتي با اندازه کوچکتر، اثر دماي پخت بر تشکيل فاز ابررساناي ايبکو و بر اندازه ذرات اين ابررسانا بررسي و از سل با pH=7 سه دسته نمونه تهيه شد. زمان پخت ۵ ساعت انتخاب شد و سه دسته نمونه، در دماهاي ۸۰۰، ۸۸۰ و ۹۵۰ درجه سانتيگراد حرارت دهي شدند. متوسط اندازه ذرات براي نمونه هاي حرارت داده شده در دماهاي ۸۰۰، ۸۸۰ و ۹۵۰ درجه سانتيگراد به ترتيب ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ نانو متر اندازه گيري شدند.