سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر زلتی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسینی – آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک، گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد
روح الله تقوی مند – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق روش شیمیایی محلولی ژله ای (سل- ژل) برای تهیه پودر سرامیک پیزوالکتریک Pb(Zr0.52 Ti0.48)O3، (سرامیک PZT) در ابعاد نانومتر ارائه می شود. در زوش سل- ژل نسبت به روش های سنتی (مثل روش برهمکنش حالت جامد) که توسط آنها پودر PZT در ابعاد میکرون ساخته می شد. به دمای تکلیس کمتری نیاز است. دمای تکلیس برای نمونه های این پژوهش ۵۵۰ و ۶۵۰ درجه سانتیگراد انتخاب شدند. با استفاده از طیف سنجی رامان ابتدا ساختار نمونه ها و سپس اثر تغییر دمای تکلیس بر نمونه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.