سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین خورشیدی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمد ربانی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مینا حسینی – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدهادی گیویان راد – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

در این پژوهش جذب سطحی مولیبدن به وسیله نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل – کربن اکتیو در دو سیستم ستونی و ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است سیلیکا آئروژل مورد استفاده دراین نانو کامپوزیت، برپایه پیش ماده تترا متیل ارتوسیلیکات و دو کمک پیش ماده دیگر سنتز شده است. جهت بررسی ساختار سیلیکا آئروژل سنتز شده ، از طیف سنجی FT-IR و پراش پرتوX استفاده شده است. بررسی عوامل موثر بر بازده جذب مولیبدن نشان داد که ۰/۵ گرم ازا ین جاذب در سیستم ناپیوسته در غلظت اولیه محلول حاوی کاتیون فلزی برابر با ۱۰mg/lو pH برابر با ۴ ، با زمان تماس برابر با ۵ ساعت و در دمای ۲۰ درجه ، بیشینه بازده جذبی برابر با ۸۹% دارد. با بررسی های انجام شده مشخص شد که کارایی نانوکامپوزیت ساخته شده در جذب سطحی مولیبدن در سیستم ستونی به مراتب بهتر بوده و ردر شرایط دبی حجمی ورودی برابر ml/min0.2 و غلظت محلول حاوی کاتیون فلزی برابر با ۱۰mg/l ، طول ستون برابر با ۴/۸cm و با میزان ۳ گرم جاذب و pH بابر ۴ و در دمای ۲۰ درجه، بازده جذب مولیبدن برابر با ۹۵% بوده است همچنین نتایج بررسی های انجام شده برروی بازده بازیابی ستون جاذب، نشان از کارایی نانو کامپوزیت ساخته شده در جداسازی فلزات موجود در پسابهای صنعتی داشت.