سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن وفایی سفتی – دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی رزاقی کاشانی – استادیار گروه مهندسی پلیمر دانشگاه تربیت مدرس
مجید رفیع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله نانو کامپوزیت ژل (پایه پلی اکریل آمید با عامل شبکه ساز استات کروه (III) با استفاده از روش حلال (آب مقطر و آب سازند) و ذرات نانو رس (Nano Clay Na – Montmorillonite) تهیه گردید . با استفاده از آزمایشاتd001 XRD(فاصله بین لایه ای ) برای ذرات رسNa-Montmorilloniteدر کامپوزیت ژل مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج نشان داد کهd001تا ۱۹/۴۵◦A افزایش یافت . در۲۰۰۰rpm ، صفحات رس به طور کامل در داخل ماتریکس پلیمر پراکنده شدند و ساختارExfoliationبدست آمد . میزان چروکیدگی کامپوزیت ژل نسبت به ژل (حاوی ۲۵درصد آب سازند و ۱۶۲۵ppmعامل شبکه کننده و در دمای ۹۰درجه سانتیگراد) بعد از گذشت ۱۰ روز ۴۵ درصد کاهش یافت . درصد تورم برای کامپوزیت ژل در غلظت های پایین رس (۳تا۱۰درصد) از ۵۰۰۰ تا حدود ۶۰۰۰ افزایش یافت اما با افزایش غلظت رس درصد تورم کاهش یافت .