سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا حافظی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله پیاده سـازی یـک سیسـتم مانیتورینـگ حرارتـی موتورهای القایی بوسیله اندازه گیری مقاومت استاتور تشـریح شده است . در این روش مقاومت سیم پیچی استاتور با تزریق سیگنال dc به ولتاژ تغذیه ac تخمین زده می شود . شبیه سازی این روش در نرم افـزار MATLAB انجـام شـده اسـت . ایـن روش روی یک موتور القائی قفس سنجابی سه فـاز ۵/۵ kWپیاده شده است . بر اساس نتایج آزمایشگاهی مقاومت اسـتاتور به طور متوسط با دقتی در حدود ۱ درصد قابـل تخمـین مـی باشد . همچنین نشان داده شده است که با افزایش بار موتور و مقاومت خارجی مدار طراحی شده دقت تخمین افـزایش مـی یابد